+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Advokatfirman LexIT är en affärsjuridisk advokatbyrå som med stadig grund i EU-rätten är specialiserad inom offentlig upphandling, konkurrensrätt, IT-rätt och dataskydd, compliance, avtal och avtalsförhandlingar, samt därmed sammanhängande tvister och processer.

Advokatfirman LexIT präglas av att med gedigen kompetens och erfarenhet och med hög kvalitet ge ändamålsenlig, pragmatisk och effektiv juridisk rådgivning.

Vår filosofi är att det ska vara lätt att få juridisk rådgivning på ett pragmatiskt och lättförståeligt sätt. På Advokatfirman LexIT har vi en unik kompetens eftersom vi både kan juridiken och förstår tekniken.

Vi har en unik förmåga att omsätta juridiken och tekniken som stöd och verktyg i den praktiska affären.

Pragmatisk och ändamålsenlig rådgivning

Advokatfirman LexIT balanserar ett pragmatiskt och ändamålsenligt synsätt med djup juridisk kunskap.

Inom offentlig upphandling är Pernilla Normans måtto är att verka för att upphandlingarna ska vara verklighetsnära och ändamålsenliga och att det formalistiska inte får ta överhand, samtidigt som regelverket följs och upprätthålls.

Ett annat område där denna balans är tydligt är avtal och avtalsförhandlingar. Avtal ska spegla den verkliga överenskommelsen. Det kan låta som en självklarhet, men motsägs av långa, krångliga avtal som reglerar det mesta förutom det man faktiskt är överens om.

Advokat Pernilla Norman värnar om enkelhet och rakhet i avtal och avtalsförhandlingar. Hon har skrivit och förhandlat komplexa avtal, inom exempelvis IT- och telekommunikationsområdet, hälso- och sjukvårdssektorn och IT-infrastruktur, under 25 år. Hon framhåller vikten av att faktiskt förstå och dessutom beskriva avtalsföremålet som en framgångsfaktor.

Forskning & utbildning

Advokatfirman LexIT står på två ben, dels rådgivningsverksamhet och dels forskning & utbildning. Kopplingen mellan praktisk juridisk rådgivning och den akademiska forskningen är positivt berikande åt båda hållen.

Särskilt spännande är områden där digitaliseringen möter lagstiftningen, såsom projektet LOU och GDPR – dataskydd i offentliga IT-upphandlingar (se artiklar i Europarättslig Tidskrift under ”LexIT Institute” ovan). I projektet undersöks bland annat hur man kan upphandla AI.

GDPR har tillkommit för att möjliggöra och stimulera Europas konkurrenskraft och innovationskraft i en värld av digitalisering. GDPR bygger på en balans mellan fri rörlighet för personuppgifter och mänskliga rättigheter med skydd för den personliga integriteten, och ska inte hanteras som en hämsko för utveckling.

För Advokatfirman LexIT är det en självklarhet att hjälpa våra klienter att se möjligheter med gällande rätt.

Nyheter

Dataskydd i offentlig sektor

Dataskydd i offentlig sektor

Datainspektionen har ökat trycket och fattat ett stort antal bötesbeslut den senaste tiden. Större delen av GDPR-besluten rör offentlig sektor, vilket är väldigt intressant. Detta och mycket annat diskuterade vi vid terminens sista utbildningsdag. Tack alla deltagare...

läs mer
Pris alltid en faktor i utvärdering

Pris alltid en faktor i utvärdering

Kammarrätten i Stockholm har befäst den praxis som kom i somras att pris alltid måste vara en faktor i anbudsutvärdering. Även om det kan låta som en självklarhet, har det inte alltid varit så. Läs mer om hur rättsläget har utvecklats i Pernillas artikel i...

läs mer

Artiklar

EU-domstolen framhåller vikten av EU-rättsliga principer

EU-domstolen framhåller vikten av EU-rättsliga principer

Grundfundamentet i EU-rätten är EU-rättsliga principer. På dessa vilar resten av EU-rätten. EU-domstolen har i en nyligen avgjord dom framhållit de EU-rättsliga principernas grundläggande och viktiga ställning. I målet konstaterade EU-domstolen bland annat att...

läs mer
Nollanbud onormalt lågt

Nollanbud onormalt lågt

EU-domstolen har i mål nr C-367/19 Tax-Fin-Lex d.o.o. mot Ministrstvo za notranje zadeve tagit ställning till om ett sk 0-anbud helt kan anses falla utanför upphandlingsdirektivens tillämpning och därmed kan förkastas direkt, eller om reglerna om onormalt låga anbud...

läs mer

Europarättsföreningen och FIDE

Advokatfirman LexIT har sin grund i EU-rätten. Vi har ett djupt engagemang i europafrågor.

Pernilla Norman är sedan 1995 styrelseledamot i såväl den svenska Europarättsföreningen som i FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen).

FIDE är den europeiska europarättsföreningen som i sin tur har de nationella europarättsföreningarna som medlemmar.

FIDE arrangerar vart annat år en större kongress om tre olika EU-rättsliga ämnen. Nästa kongress är den 31 maj till 3 juni 2023 i Sofia, Bulgarien. Mer information finns på: www.fide-europe.org