+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Advokatfirman LexIT (Advokatfirman Lextech IT AB)

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Advokatfirman Lextech IT AB (”Advokatfirman LexIT ” eller ”vi”) utför. Utöver dessa allmänna villkor gäller Sveriges advokatsamfunds (”Advokatsamfundet”) vägledande regler om god advokatsed. Genom att anlita Advokatfirman LexIT anses ni ha samtyckt till dessa allmänna villkor. Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vårhemsida, www.lexitlaw.se. Ändringar i villkoren gäller för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut  hemsidan.

1. Uppdrag och rådgivning

1.1 Uppdraget är ett avtal med Advokatfirman LexIT. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer inom Advokatfirman LexIT. Alla personer som arbetar för eller anlitas av Advokatfirman LexIT omfattas av dessa villkor och dessa personer har inte något personligt ansvar gentemot er.

1.2 Vår rådgivning är baserad på omständigheterna i det enskilda uppdraget samt den information och de instruktioner som vi har erhållit. Ni kan därmed inte förlita er på att dessa råd även gäller under andra förhållanden eller använda den för något annat ändamål än för vilket rådgivningen var avsedd för. Vår rådgivning innefattar inte råd om skatt eller skattekonsekvenser. Vår rådgivning begränsas till juridiska frågor i det enskilda fallet och i den mån vi tillhandahåller matematiska beräkningar eller uttrycker uppfattningar i frågor som inte avser juridiska frågor är vi inte ansvariga för eventuella följder av detta.

1.3 De råd vi lämnar till er är baserade på rättsläget vid tidpunkten de lämnas. Om vi inte särskilt avtalar annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat om rättsläget ändras därefter.

2. Klientkontroll och intressekonflikter

2.1 Vi kan förhindras att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Innan vi åtar oss något uppdrag kontrollerar vi därför om det i enlighet med god advokatsed föreligger en intressekonflikt. Trots detta kan omständigheter uppkomma som hindrar oss från att företräda er i ett pågående eller framtida ärende. Det är därför viktigt att ni före och under ett uppdrag tillhandahåller all information som ni anser kan vara relevant för att avgöra om det föreligger en faktisk eller potentiell intressekonflikt.

2.2 Innan vi kan acceptera ett uppdrag måste vi enligt lag som regel ha inhämtat uppgifter om klienten och uppdraget i en omfattning som gör det möjligt för oss att hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi bland annat behöver identifiera er, de fysiska personer som företräder er samt utreda era ägarförhållanden och er kontrollstruktur. Vi är även skyldiga att kontrollera uppgifterna och för detta ändamål kan vi begära dokument som styrker detta samt inhämta information från privata eller offentliga register eller andra externa källor.

2.3 Vi är skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism till polismyndigheten och förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger. Om misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

3. Sekretess

3.1 Vi är bundna av sekretess i enlighet med bestämmelser i lag och god advokatsed. Vi skyddar den information som ni lämnar på vederbörligt sätt och i enlighet med god advokatsed och svenska dataskyddsregler.

3.2 Om ni godtar att vi vid fullgörandet av uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare har vi rätt att tillhandahålla det material och annan information som vi anser vara relevant för rådgivaren för fullgörandet av hans tjänster.

3.3 Vi kan vara skyldiga enligt lag att lämna uppgifter om ert momsnummer och de belopp som vi har fakturerat er till skattemyndigheterna.

4. Arvoden och fakturering

4.1 Vi debiterar löpande för rådgivning och övriga löpande tjänster. Alla arvoden anges exklusive mervärdesskatt. Våra arvoden följer alltid Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed. Om vi inte har kommit överens om något annat baseras arvodet på en rad faktorer såsom (i) nedlagd tid, (ii) den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver, (iii) det värde som uppdraget avser, (iv) de risker som uppdraget innefattar, (v) uppdragets skyndsamhet och (vi) uppnådda resultat. Ersättning ska alltid erläggas för utförda tjänster eller del av tjänster och för de kostnader vi haft i samband med tjänsternas utförande.

4.2 Advokatfirman LexIT erbjuder ett antal abonnemangs- och andra tjänster till fast pris, huvudsakligen månadspris. Dessa tjänster debiteras och faktureras med angivit pris, samt mervärdesskatt.

4.3 Utöver våra arvoden debiteras ni för kostnader för resor och andra utgifter. Normalt gör vi begränsade utlägg för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för sådana utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

4.4 Vi fakturerar löpande. Om inte annat har överenskommits ska fakturor betalas inom 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.5 I vissa fall begär vi ett förskott innan vi påbörjar arbetet. Förskottet används för att betala framtida fakturor. Vårt sammanlagda arvode för uppdraget kan såväl överstiga som understiga förskottet.

4.6 Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras med allmänna medel eller genom att ni tar i anspråk en försäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas av allmänna medel eller ur försäkringen.

4.7 Avtal om uppdrag avser vanligen specificerat uppdrag. För längre uppdrag gäller följande. I fall uppdraget avser specificerat projekt gäller avtalet till dess projektet avslutas. Annars löper avtalet, om inte annat särskilt överenskoms, tills vidare. Vardera part kan säga upp avtal i fall det föreligger grund för uppsägning (såsom att det projekt eller de arbetsuppgifter avtalet avser avslutas), samt med iakttagande av följande uppsägningstid. För uppdrag som varat tre år eller längre, är uppsägningstiden tolv månader. För uppdrag som varat mellan ett år och tre år är uppsägningstiden nio månader. För uppdrag som varat upp till ett år är uppsägningstiden sex månader. I samtliga fall räknas uppsägningstiden från andra partens mottagande av skriftligt meddelande om giltig uppsägning. Under uppsägningstiden ska arbete utföras och ersättas på samma sätt och i samma omfattning som innan uppsägningen gjordes, om inte annat skriftligen överenskoms.

5. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi skapar för våra klienter tillhör oss, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som skapats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

6. Behandling av personuppgifter

Advokatfirman LexIT är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i samband med uppdragsförfrågningar och uppdrag. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och vår personuppgiftspolicy.

7. Ansvarsbegränsningar

7.1 Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till ett belopp motsvarande fem gånger arvodet for uppdraget dock högst fem miljoner kronor. Vi är inte skyldiga att utge viten.

7.2 Ansvarsbegränsningen i punkten 7.1 tillämpas också vid upprepad skada om den har orsakats av en enskild handling eller underlåtenhet av samma slag. Detta gäller oavsett när skadan uppkom.

7.3 Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med samtliga de belopp som ni kan erhålla enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt något avtal eller skadelöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare.

7.4 Utöver vad som följer av punkten 7.6 är vi inte ansvariga i förhållande till någon tredje man till följd av ert användande av dokument eller andra råd från Advokatfirman LexIT.

7.5 Om inte annat särskilt avtalats ansvarar vi inte för att uppställda tidsramar uppfylls eller för att någon del av uppdraget inte färdigställs inom uppställda tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

7.6 Om vi på er begäran medger att tredje man får förlita sig på våra råd eller arbetsresultat ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till sådan tredje man endast i den utsträckning vi skulle vara ansvariga i förhållande till er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till sådan tredje man ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Om det är särskilt överenskommet att tredje man kan förlita sig på ett dokument upprättat av oss eller råd lämnade av oss uppkommer inget klientförhållande mellan oss och den tredje mannen. Detta gäller när vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till tredje man.

7.7 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss och detta oavsett om vi eller ni har anlitat dem och oavsett om de rapporterar till oss eller till er. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare eller fackmän, vare sig för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras arbete.

8. Klagomål och krav

Klagomål eller krav avseende något råd som Advokatfirman LexIT har lämnat ska framställas så snart ni har fått kännedom om de omständigheter som klagomålet grundas på. Krav måste åtföljas av en skriftlig redogörelse över det påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet och den förväntade skadan. För att kunna göras gällande måste vi ha mottagit kravet inom skälig tid och inte senare än sex månader efter den tidpunkt ni fått kännedom (eller efter rimliga efterforskningar kunde ha fått kännedom) såväl om skadan som att den föranletts av vårt påstådda fel, försummelse eller kontraktsbrott. Under inga omständigheter kan ett krav framställas senare än tre år efter det att den rådgivning som kravet avser lämnades.

9. Hantering av handlingar

Om annat inte avtalats överlämnas originalhandlingar till er när ett uppdrag avslutats. Kopior av dessa dokument och övriga handlingar i ärendet arkiveras i enlighet med Advokatsamfundets regler.

10. Tillämplig lag och tvistelösning

10.1 Dessa allmänna villkor och alla och frågeställningar med anledning av dem, vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.

10.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

10.3 Under vissa förhållanden kan klienter som är konsumenter vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnämnden.

_________

Dessa Allmänna villkor har antagits av Advokatfirman LexIT den 1 januari 2018.