+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

GDPR och dataskydd

Skydd av information och data är viktigt

I en tid när vi blir allt mer digitala blir hanteringen och skyddet av information och data allt mer viktig. Hantering av uppgifter i olika former av IT-system (i bred bemärkelse) är omgärdat av en hel del lagstiftning.

Under senare tid är fokus för såväl bolag som myndigheter varit på Dataskyddsförordningen (vanligen benämnd GDPR efter sitt engelska namn, General Data Protection Regulation) som började tillämpas den 25 maj 2018.

Fri rörlighet och värna personliga integriteten

GDPR har två utgångspunkter

  • Den ena är att stärka EU:s konkurrenskraft och innovationskraft genom fri rörlighet för personuppgifter.
  • Den andra är att värna den personliga integriteten genom skyddet för mänskliga rättigheter.

Dessa båda (försöker) man balansera i GDPR. Eftersom GDPR är krånglig (med 99 artiklar och 173 skäl) och ställer stora krav på hur företag, myndigheter och organisationer hanterar personuppgifter, är det viktigt att komma ihåg de grundläggande målen med lagen.

Bidra till ökad digitalisering

Syftet är att GDPR ska bidra till ökad digitalisering, inte att motverka IT-utvecklingen. Sammanfattande kan sägas att det gäller att visa omsorg när man hanterar personuppgifter – Handle with care – läs mer här.

Vi hjälper dig

Advokatfirman LexIT hjälper till med det som är krångligt med GDPR.

Vi bistår i arbetet med allt från översyn av företags, myndigheters och organisationers policys, processer och rutiner, utarbetande av ändamålsenliga personuppgiftsbiträdesavtal anpassade till den aktuella verksamheten, till juridisk genomgång av tekniska lösningar.

Vi arbetar också med internutbildning av organisationens eget GDPR-arbete, i olika former av training courses mm.

Advokatfirman LexIT arbetar löpande med klienters GDPR-säkring och har en utarbetad metod för detta.

GDPR-arbete kan vara både kul och ge upphov till spännande och livfulla diskussioner. Här är advokat Pernilla Norman hos ett klientföretag i Köpenhamn.