+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Konkurrensrätt

Advokat Pernilla Norman med en av sina tidiga böcker om konkurrenslagen. Foto: Alf Kjeller

Fri konkurrens en viktig hörnsten

Fri konkurrens är en av hörnstenarna i EU-bygget. Konkurrensrätten är av central betydelse för att tillförsäkra fri och effektiv konkurrens i och mellan medlemsländerna, och för att värna om utveckling och innovation i Europa.

Konkurrensrätten utgör en hörnsten även för Advokatfirman LexIT, som har arbetat med och biträtt klienter i konkurrensrättsliga frågor att sedan mitten av 1990-talet.

Under denna tid har mycket hänt. Konkurrensrätten har utvecklats. Härtill kommer att förändringar i företagens och marknader har medfört att de konkurrensrättsliga frågeställningarna har förändrats.

Digitala marknader

Idag är exempelvis frågor om hur konkurrensrätten kan och bör tillämpas på digitala marknader aktuella. Det kan väcka frågor som exempelvis hur Uber-tjänster ska definieras och bedömas, eller vilka konkurrensrättsliga bedömningar som bör göras när man jämför Airbnb med bokning av hotellrum. I vilken mån samarbeten i olika plattformar kan tillåtas eller anses konkurrensbegränsande är en annan högaktuell frågeställning.

Konkurrensrätten har stor betydelse när man som företag träffar olika typer av avtal. Det kan vara avgörande för hur man lägger upp strukturer och formulerar och reglerar olika frågor i avtalet. Advokatfirman LexIT:s rådgivning kan hjälpa företag och organisationer att undvika fallgropar och skriva ändamålsenliga avtal.

Advokatfirman LexIT har erfarenhet av att sedan mitten av 1990-talet biträda klienter i konkurrensrättsliga frågor. Vi biträder företag med alla typer av konkurrensrättsliga frågeställningar, bland annat:

  • Rådgivning i samband med företagsförvärv, fusioner och joint ventures
  • Upprättande av anmälningar till Konkurrensverket och Europeiska kommissionen
  • Analys av om avtal, samarbeten, affärsstrategier, gemensam anbudsgivning mm är förenliga med konkurrensreglerna
  • Bedömningar och analyser av missbruk av dominerande ställning i samband med inköp
  • Domstolsprocesser avseende konkurrensskadeavgift och skadestånd
  • Biträder klienter inför myndigheter och i domstol